Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady korzystania z usług Panteon (dalej: „Klub”), prowadzonego przez Grzegorza Zapłatę z siedzibą w Zielonej Górze,
przy ul. Osiedle Pomorskie 29, NIP: 9252131692 (zwana dalej: „Firmą”).

 1.    Postanowienia ogólne oraz zakres świadczonych usług
  1. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty klubowej jest zmuszona opuścić klub w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Klubie poza wyznaczonymi warunkami.
  2.                         Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  3.                         Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.
  4.                         Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone.
  5.                         Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
  6.                         W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni lub karty członkowskiej zostanie pobrana opłata w wysokości 30 PLN, na poczet wyrobienia nowego kluczyka.
  7.                         Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. (nie dotyczy cesji do umowy)
  8.                         Osoba, która nigdy nie skorzystała z usługi Klubu ma prawo do odebrania darmowego pierwszego wejścia. Osoba ta zostanie zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu.
  9.                         Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
  10.                    Otrzymanie karty klubowej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez członka klubu, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Klubowicz, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
   1.   Klienci podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
   2.   Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.
   3.   Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
   4.   Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
  11.                    Trener ma prawo nie wpuścić klienta do Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
   1.   Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
   2.   Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
 1.                         Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 2.                         Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 3.                         Trener w Panteon Gym prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
   
 1.    Bezpieczeństwo
  1. Panteon Gym informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
  2. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
  3. Kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  4.   Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Pozostawienie kłódki uniemożliwiającej otwarcie szafki na dłużej niż 7 dni skutkować będzie przecięciem kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną zutylizowane.
  5.   Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar sal do ćwiczeń/sal fitness/siłowni.
  6. Panteon Gym informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
  7.                         Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  1.   gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom oraz porządkowi w Klubie,
  2.   nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  3.   nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie,
  4.   w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu,
  5.   gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
  1.                         Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
  2.                         Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.
  3.                    Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe.
  4.                    W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
  5.                    W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).
  6.                    W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.
  7.                    W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
  8.                    W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
    
 2.    Treningi personalne
 1.      Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu bądź trenerzy z, zewnątrz, które za zgodą właściciela uiszczą odpowiednią opłatę trenerską do prowadzenia takich czynności.
 2.      Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem.
 3.      Integralną częścią treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu. 
 4.      Trener po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.

 

 1.    Zajęcia grupowe
 1.                      Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem.
 2.                      Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać:
  1.   przez stronę internetową LINK – w celu aktywacji konta należy zalogować się pod linkiem LINK wpisując mail podany przy zawarciu umowy z Klubem i dokonać ustawień Konta, więcej informacji znajduje się w Instrukcji na stronie LINK;
  2.   lub w recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
 3.                      Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 60 minut przed rozpoczęciem zajęć, chyba, że wystąpiła przeszkoda nagła.
 4.                      Klub umożliwia rezerwacje miejsca na zajęciach, jednocześnie informując, że nie jest to częścią usługi. Klient, który dwukrotnie nie pojawi się na zajęciach, na które zarezerwował miejsce, traci możliwość rezerwacji do dwóch tygodni. W przypadku notorycznego nadużywania dobrej woli klubu, administracja może zdecydować o stałym odmówieniu rezerwacji konkretnemu klubowiczowi.
 5.                      Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
 6.                      Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klubowiczów przez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu.

 

 1.    Postanowienia końcowe
  1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: polityka prywatności
    
 2.    Siła wyższa
  1.      Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
  2.      W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
  3.      W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
  4.      W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
  5.      Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
  6.      Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
  7.      W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
  8.      Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.