1. Administratorem danych jest Panteon Grzegorz Zapłata z siedzibą w Zielonej Górze,
  przy ul. Osiedle Pomorskie 29, NIP:9252131692(zwana dalej: „Firmą”).
 2. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  1. adres e-mail,
  1. telefon,
  1. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  1. wiek,
  1. aktywność względem poszczególnych projektów,
  1. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług.
  1. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi.
  1. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych

W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach internetowych. 

Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku. 

Powyższe podmioty gwarantują przestrzeganie Rozporządzenia lub przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów. 

Administrator nie będzie sprzedawać ani przekazywać danych osobowych Klientów innym podmiotom innym niż podanym w linku. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. 

Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres info@panteongym.pl określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.